บริการของ Better You

สร้างและพัฒนาบุคคลให้แข็งแรงจากภายในเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีความสุข

Better You Public Program

สำหรับบุคคลทั่วไป ตระหนักรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผมกับพฤติกรรมและความรู้สึก สนับสนุนให้เกิดความสุข...

อ่านต่อ

One-On-One Coaching

การโค้ชแบบตัวต่อตัวสำหรับบุคลากรในองค์กร และสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับสูง...

อ่านต่อ

Group Coaching & Workshop

โค้ชแบบกลุ่มเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้บริหารรวมถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร...

อ่านต่อ

Develop Coaching Skills

เป็นหลักสูตรการฝึกทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำและหัวหน้างานในองค์กรผู้มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาพนักงานในทีม...

อ่านต่อ